09 386 10 69

info@el-veko.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Art.1

Behoudens uitdrukkelijk en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractvoorwaarden voorrang op de contractvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant-hierna genoemd koper- en dienen deze laatste als niet-bestaande te worden beschouwd.

 

Art.2

Onze prijzen zijn netto en exclusief btw. Alle taksen, rechten en kosten vallen ten laste van de koper. Recyclagebijdrage, Bebat zijn telkens inbegrepen in de vermelde prijzen, tenzij die zouden apart vermeld zijn op de factuur/offerte. De geldigheidsduur van offertes is beperkt tot 30dagen,tenzij anders vermeld en zijn gebaseerd op de op de op dat ogenblik geldende tarieven en koperkoersen . Wij behouden ons het recht voor de prijzen aan te passen aan de geldende tarieven en koperkoers op de datum van bestelling.

 

Art.3

De aangegeven leveringstermijnen zijn niet bindend en worden slechts ten titel van inlichting gegeven. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Wanneer de goederen ter beschikking zijn en onze ingebrekestelling tot afname is gedurende 14 dagen zonder gevolg gebleven, dan wordt het contract beschouwd als zijnde van rechtswege verbroken. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 4 van toepassing

 

Art.4

In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 30% van de waarde van de bestelling. In het geval echter waarin de gekochte goederen in productie of herstelling zijn heeft de verkoper recht op een integrale schadeloosstelling, gezien elke weigering tot afname een volledig verlies betekent. Niettemin heeft de verkoper steeds het recht om ofwel de ontbinding te vorderen met schadevergoeding dan wel dwanguitvoering te vorderen.

 

Art.5

Klachten met betrekking tot de geleverde goederen of diensten moeten binnen de acht dagen na de levering geformuleerd worden, en uiterlijk voor het gebruik of gebeurlijke doorverkoop van de goederen. In alle gevallen waarin de niet-conformiteit van de goederen wordt opgeworpen, draagt de koper hiervan de bewijslast. Gebeurlijke retour van goederen wordt enkel aanvaard mits voorafgaand akkoord hieromtrent en enkel samen met voorlegging van een kopie van de aankoopfactuur.

 

Art.6

Garantie wordt slechts verleend op de door ons geleverde maar van derden betrokken goederen, enkel en alleen voor zover en in de mate dat er door de derden garantie wordt gegeven aan de betrokken goederen en dit mits voorlegging van de aankoopfactuur, dit bedraagt op huishoudtoestellen 24 maanden tenzij anders vermeld. Op herstellingen bedraagt de garantieperioden 6 maanden na de uitvoering ervan en mits voorlegging van de herstelfactuur. De garantie zal slechts geldig zijn in geval van een normale indienststelling en een normaal gebruik en onderhoud.

 

Art. 7

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk,aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.

 

Art.8

Behoudens andersluidend beding, vallen de transportkosten en risico’s van de goederen, de terugzending van het herstelde of vervangen materiaal, evenals het demonteren en hermonteren van onderdelen, ten laste van de koper. Wanneer de herstelling ter plaatse moet gebeuren, vallen de reis- en verblijfskosten van personeel, evenals de transportkosten en risico’s van het nodige materieel en gereedschap ten laste van de koper.

 

Art.9

De factuur wordt geacht te zijn uitgereikt op het moment van de levering. De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de verkoper, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien de koper wissels trekt of deze door financiële instelling laat ontvangen. Bijzonder betalingsvoorwaarden zijn enkel toepasselijk indien zij in duidelijke bewoordingen zijn toegestaan op de voorzijde van de factuur. Een door de klant spontaan toegepaste contante betaling kan nooit aan de verkoper worden tegengeworpen, zelfs niet na aanvaarding van de deelbetaling door de verkoper. Tenzij dit ander vermeld wordt op de factuur.

 

Art.10

De gefactureerde bedragen brengen vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is een intrest op van 12% op jaarbasis en dit tot op de datum van de algehele betaling.

 

Art.11

Bij niet-betaling van een factuur of wissel op de vervaldag(of het niet verstrekken van de gevraagde waarborgen door de klant), maakt de betaling van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar en laat de verkoper toe de levering te weigeren van alle lopende bestellingen.

 

Art.12

Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag is er van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is een forfaitaire vergoeding van 15% op de niet betaalde bedragen verschuldigd met een minimum van €150 boven alle intresten en welkdanige kosten, inningskosten en gerechtskosten.

 

Art.13

Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Bij niet (volledige) betaling heeft de verkoper het recht om op het even welk moment de goederen terug te nemen.

 

Art.14

Op al de contracten, leveringen en werken van de verkoper is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Gent, dan wel het Vredegerecht te Deinze

 

Art. 15

Voor onherstelde toestellen wordt afhankelijk van het type een minimum van € 40 aan bestekkosten aangerekend. Deze kosten vervallen bij aankoop van een nieuw toestel.