09 386 10 69

info@el-veko.be

Toepassingsgebied
De algemene voorwaarden van EL-VEKO BV zijn van toepassing op alle overeenkomsten en onderhoudscontracten die worden afgesloten. Deze voorwaarden primeren op die van onze bouwheer.
Als de bouwheer een vennootschap is, is de ondertekenaar statutair gemachtigd om op te treden, zo niet is het een persoonlijke, ondeelbare en hoofdelijke verbintenis in eigen naam.
Als de bestelling onverdeelde eigendomsrechten doet ontstaan dan zijn diegenen die optreden uit hoofde van de bestelling solidair, hoofdelijk en ondeelbaar tegenover ons gehouden voor hun verbintenissen.

Offertes en toelichtingen
De offerte van EL-VEKO BV wordt al dan niet opgesteld op grond van het commercieel bezoek en blijft 14 dagen geldig. Tenzij anders vermeld.
Onze offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Hierbij gaan wij ervan uit dat er zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen dan deze bij de aanvang aan ons meegedeeld.
Adviezen en informatie met betrekking tot de materialen, montages, installaties etc. worden naar best vermogen gegeven en verplichten ons niet.
Afbeeldingen, monsters, karakteristieken, maten en gewichten delen wij vrijblijvend mee en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Toleranties zijn volgens de geldende normen en deze van onze leveranciers.

Afsluiten van de overeenkomst
Offerte per mail met digitale goedkeuring en aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

Plannen
De bouwheer levert de nodige plannen aan m.b.t. alle leidingen, technieken en constructies waaraan schade kan berokkend worden door uitvoering van de aanneming.
Als zich op de plaats van de uitvoering van werkzaamheden ondergrondse infrastructuur bevindt (zoals leidingen, niet limitatief) moet de bouwheer hiervan de meest recente. plannen bezorgen aan EL-VEKO BV, alvorens de werken kunnen starten.
Voor alle bovengrondse infrastructuur (muren, niet limitatief) zal de bouwheer de juiste ligging doorgeven aan EL-VEKO BV.
Wegens niet – of onjuiste mededeling van de ligging of plannen door de bouwheer is EL-VEKO BV op die basis niet aansprakelijk voor de veroorzaakte beschadiging en gevolgschade.

Verzekering en/of wet Peeters
Een ABR- verzekering wordt altijd afgesloten voor de aanvang van de werken, door de bouwheer die dan een kopie van de polis aan ons bezorgd.
Een verzekeringsattest dat -zo nodig-
De 10-jarige aansprakelijkheid dekt (wet van 31 mei 2017, ook de wet-Peeters genoemd) wordt op eenvoudig verzoek verstrekt en de prijs wordt aangeduid op de offerte.

Vergunningen en parkeerplaatsen
Alle noodzakelijk vergunningen bij bouw, nieuwbouw en/ of renovatie die in functie van de uit te voeren werken noodzakelijk zijn moeten aangevraagd worden door de bouwheer. Hier treft EL-VEKO BV geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de administratieve vergunningen tenzij anders overeengekomen op de offerte. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de bouwheer.
De bouwheer dient voldoende parkeermogelijkheid te voorzien in de onmiddellijke omgeving van het werfadres, hetzij via privé parking, parkeerverbodsborden of vergunning via de overheid aangevraagd door de bouwheer. Alle mogelijke boetes of retributies zijn ten koste van de bouwheer.

Prijzen
De prijzen gelden louter voor de in de offerte zelf voorziene hoeveelheden, aangerekende afmetingen, aangeduide voorzieningen, fases en termijnen.
De offerte van EL-VEKO BV is ondeelbaar.
Als de bouwheer toch één of meerdere posten uitkiest dan behoudt EL-VEKO BV zich het recht om een verhoging toe te passen.

Prijsbepalingen en- stijgingen
Prijslijsten en offertes zijn gebaseerd op de prijsbepalende elementen bekend op het ogenblik van de prijsopmaak.
Elke verandering in deze prijsbepalende elementen die een wijziging in een prijs van de prijslijst van de aanneming of van een onderdeel van de offerte uitmaken, laat EL-VEKO BV toe de opgegeven prijzen aan te passen aan de kostprijs van dat ogenblik.
Deze aanpassing slaat op de prijs van de materialen en grondstoffen. In voorkomend geval ook op de prijs van de loonkosten. Deze clausule is niet beperkend. Elke beslissing of maatregel door toedoen van de overheid, (zowel nationaal, supranationaal of internationaal) met als voorwerp de beperking of de reglementering van de koop, verkoop, invoer en daardoor direct of indirect prijsstijgingen tot gevolg heeft, zal EL-VEKO BV toelaten de overeenkomst aan te passen aan de kostprijs van dat ogenblik.

Wijzigingen materiaalkeuze of in de offerte
Wanneer de bouwheer wenst af te wijken van de materialen die EL-VEKO BV in de offerte aanbiedt en in de plaats daarvan zelf een ander materiaal van een ander type voorstelt of eventueel van een andere fabrikant wenst, dan zal de bouwheer deze wijziging die aan de oorspronkelijke offerte overeengekomen is (al dan niet met tegenofferte) schriftelijk bevestigen en dit al dan niet per mail en op eigen risico.
Het betreft vooral:
1. Wijzigingen aan het voorwerp van de overeenkomst: vb. bepaalde extrawerken, andere installatie, andere materiaalkeuze, etc.
2. Wijzigingen van de startdatum en/of de voorziene uitvoeringstermijn.

Gevraagde bijwerken of noodzakelijke meerwerken
Afwijkingen op deze offerte die pas bij voorbereiding van het werk of bij de installatie aan het licht komen zal EL-VEKO BV uitvoeren in regie en deze worden dan als noodzakelijke bijwerken/of gevraagde meerwerken beschouwd en aanvaard.
Meerwerken en bijwerken via mail zijn rechtsgeldig en gelden als akkoord.

Veiligheidscoördinatie
Met specifieke veiligheidsvoorschriften, opgelegd door de veiligheidscoördinator, die niet gekend zijn bij de opmaak van de offerte en/of bij het indienen van de offerte kan uiteraard geen rekening worden gehouden. Deze worden zonodig toegevoegd aan de offerte en/of doorgerekend bij de facturatie.

Betalingsvoorwaarden
Er word 15% betaald bij start der werken, 40% na ruwbouwfase, 35% na afwerking, 10% bij oplevering. Tenzij anders vermeld op de offerte.

Uitvoering– en leveringstermijnen
Aangezien de leverings-en uitvoeringstermijnen kunnen afhangen van: de grootte van het project, de toevoer van bepaalde grondstoffen en materialen, eventueel maatwerk en/ of vertragingen door externe aannemers of onderaannemers/ leverancier en wijzigingen in de offerte zijn deze termijnen dus louter bij benadering.

Klachten en gebreken
Betwistingen over levering, uitvoering of facturatie moeten geschieden binnen de 8 dagen na de levering, de uitvoering en/of de facturatie en dit bij aangetekend schrijven of per mail. EL-VEKO BV is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode.
In geval dat er zich gebreken voordoen aan de werken en deze tijdig gemeld worden, heeft EL-VEKO BV de keuze de gebreken te herstellen zodat de werken finaal volgens de overeenkomst afgewerkt worden ofwel hiervoor een schadevergoeding te betalen, beperkt tot het bedrag van de factuur voor de herstellingswerkzaamheden.
Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek, moeten door de bouwheer gemeld worden binnen de maand na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen het jaar na de uitvoering van de werken ingeroepen worden.
Werkuren en verplaatsingskosten vallen echter niet onder die garantie en kunnen dus alsnog aangerekend worden. Daarnaast wordt op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering.
Enige aansprakelijkheid van EL-VEKO BV voor eventuele gevolgschade wordt bij deze expliciet uitgesloten.

Onverbindende voorwaarden
Als enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Gewijzigde omstandigheden.
In geval van een onvoorziene omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst zwaarder maakt zullen de partijen opnieuw onderhandelen over de overeengekomen prijs of de uitvoeringsmodaliteiten.

Onvoorziene omstandigheden
De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van EL-VEKO BV om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de bouwheer hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.

Informatie-en bijstandsplicht
In het kader van onze informatie-en bijstandsplicht instrueren wij de bouwheer of zijn afgevaardigde over het gebruik van de installaties of onderdelen zodat de bouwheer in de mogelijkheid is om deze juist te bedienen en te onderhouden.
EL-VEKO BV voldoet afdoende aan haar plicht door aan de bouwheer de nodige informatie over de gebruiksaanwijzing(en) en instructies te verstrekken door middel van een brochure of door afgifte van/ of verwijzing naar de instructies van de leverancier of de fabrikant.

Uitsluiting garantie
Als de bouwheer nalaat om het onderhoud op jaarlijkse basis door onze firma te laten gebeuren, vervalt elke vorm van aansprakelijkheid en garantie op de installatie. Ook vervalt elke garantie en is elke aansprakelijkheid uitgesloten bij:
1. Het niet naleven van de gebruiksaanwijzingen;
2. Het onzorgvuldig of verkeerdelijk gebruik van de producten, materialen en toestellen;
3. De toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is;
4. Storing in het elektriciteitsnet of verandering van stroomsterkte;
5. Vorst- of vochtschade, schade door brand, wateroverlast en bliksem;
6. Schade te wijten aan tussenkomst, verandering, onderhoud of reparatie uitgevoerd door derden;
7. Gebruik van materialen -van welke aard ook- die niet door EL-VEKO BV geplaatst werden;
8. Een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer EL-VEKO BV dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop of de installatie;
Deze opsomming is niet limitatief.

Aanvaarding werk
De ingebruikneming van het gebouw, de constructie en/of de uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als goedkeuring van de bouw en/of werken en de aanvaarding ervan in haar totaliteit. Als er binnen de acht dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt, wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

Digitale aanvaarding
Als de bouwheer niet aanwezig is en de werken dienen opgeleverd te worden zullen wij foto’s nemen van de door ons uitgevoerde werken en deze per mail doormailen naar de bouwheer onder vorm van een digitale oplevering. De bouwheer moet eventuele opmerkingen aan EL-VEKO BV mededelen hetzij per mail, hetzij per aangetekend schrijven en heeft daarvoor een korte termijn die niet langer zal zijn dan 14 dagen.
In de gevallen dat de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek spelen, geldt de voorlopige oplevering als startdatum voor de waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel.

Dringende Interventies
Dringende interventies worden steeds uitgevoerd in regie. De voorrijkost wordt verrekend per KM. En de verdere uitvoering gebeurt steeds in regie, het totaalbedrag moet op eerste verzoek voldaan worden door EL-VEKO BV.

Betaling en facturatie
Al onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 30 dagen, tenzij anders vermeld op de factuur, op onze maatschappelijke zetel of op het maatschappelijke adres. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 8% per jaar verschuldigd en een schadevergoeding van 10% op het totaalbedrag, met een minimum van €125.
Het bewijs van de verzending van de factuur wordt ten genoegen van recht bewezen door het uitgaande factuurboek en/of de opname in de btw-aangifte en alle andere middelen.
Bij niet-betaling van een voorschot of een tussentijdse factuur, behoudt EL-VEKO BV zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te schorsen tot de factuur wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door EL-VEKO BV.
EL-VEKO BV bepaalt zelf wanneer de werken opnieuw worden aangevat, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is bv. omwille van vertraging.
Wanneer EL-VEKO BV door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de bouwheer deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan EL-VEKO BV het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is er een vergoeding verschuldigd van 30%.
Het toepassen van het verlaagde btw-tarief gebeurt uitsluitend op verantwoordelijkheid van de bouwheer.
Contante kortingen zijn niet toegestaan enkel uit vermelding op de offerte en/ of factuur.

De laattijdige start van de werken of uitvoering is geen aanleiding tot de verbreking van het contract of schadevergoeding.
De uitvoeringstermijn wordt steeds berekend in werkdagen en dit van maandag t.e.m. vrijdag.
Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de bouwheer of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de bouwheer werken, is de bouwheer een vergoeding verschuldigd volgens de veroorzaakte kosten en het winstverlies.
EL-VEKO BV bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
Elke gebeurtenis die ons dwingt om de werken tijdelijk te onderbreken zoals: ongevallen, branden, stakingen, lock-out, evenals slechte weersomstandigheden die de kwaliteit van ons werk in gevaar brengen, brengt een verlenging van de uitvoeringsduur met zich mee die gelijk is aan de duur van de onderbreking.

Verplichtingen bouwheer
De bouwheer moet stromend water voorzien op de werf en de nodige elektriciteit.
De bouwheer voorziet bij werken boven de 20.000 euro altijd een werftoilet en de nodige zaken omtrent de hygiënevoorschriften
De bouwheer is verantwoordelijk voor alle aanvragen omtrent nutsvoorzieningen voor o.a. Fluvius (elektriciteit en gas), als Farys voor de wateraansluiting. De bouwheer zal instaan voor de kosten die hieraan verbonden zijn.
De bouwheer staat in voor het onderhoud en het goed behartigen van de door EL-VEKO BV geïnstalleerde en verwerkte goederen of materialen als een ‘voorzichtig en redelijk persoon’.
Voor schade door nalatigheid van de bouwheer zijn kant is EL-VEKO BV niet aansprakelijk.
De bouwheer mag zelf geen enkele activiteiten uitvoeren of laten uitvoeren door derden, aan de installatie van EL-VEKO BV voor de voorlopige oplevering der werken zonder voorafgaand schriftelijk akkoord met EL-VEKO BV.

Globale uitvoeringsvereisten
De bouwplaats of werf moet op zo’n manier opgeruimd en georganiseerd zijn, dat EL-VEKO BV te allen tijde voldoende plaats heeft om de werken efficiënt uit te voeren.
De ruimte waar EL-VEKO BV de werken dient uit te voeren moet altijd vlot toegankelijk, berijdbaar en bereikbaar zijn.
De ondergronden moeten klaar en geschikt zijn om onze werken erop aan te brengen.
EL-VEKO BV voert alle verpakkingsmateriaal en eventueel afval, die het gevolg kan zijn van de door ons uitgevoerde werken af en stort dit tenzij anders overeengekomen in de offerte. Dit wordt afzonderlijk aangerekend aan de bouwheer.
EL-VEKO BV leeft bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving na, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

Uitvoering elektriciteitswerken, domotica, netwerk- en databekabeling
De bouwheer is verplicht om een ruimte te voorzien die veilig, geventileerd, stofvrij en gekoeld is zodat niet het minste risico kan ontstaan op kortsluiting, waterschade, of oververhitting.
De lokalen, ondergronden, muren en elektriciteit installaties dienen te allen tijde vlot bereikbaar te zijn zodat EL-VEKO BV de werken vlot en efficiënt kan uitvoeren.
De bouwheer deelt alle noodzakelijke informatie minstens 14 dagen op voorhand aan ons mee tenzij de installatie bijna ogenblikkelijk moet gebeuren.

Warmtepompen
Het type vloerafwerking heeft invloed op de warmteafgifte. De uitzetvoegen worden geplaatst volgens plan, maar steeds in overleg en op verantwoordelijkheid van de vloerconstructeur.
Bij vloerverwarming voert EL-VEKO BV steeds een drukproef uit waardoor gaten en/of lekken in de vloerverwarming uitgesloten zijn en in voorkomend geval nooit door EL-VEKO BV zijn veroorzaakt.

Hinder bij uitvoering aanneming
Voor zoveel als nodig erkent de bouwheer dat EL-VEKO BV hem erop gewezen heeft dat de werken die EL-VEKO BV moet uitvoeren ongemakken of hinder kunnen meebrengen voor de woning (en naargelang het geval) de uitbating van zijn eventuele handelsexploitatie. EL-VEKO BV is in geen geval aansprakelijk voor de hinder en ongemakken die de bouwheer zou kunnen ondervinden tijdens de uitvoering van de werken, noch geeft dit aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Aansprakelijkheid
Externe factoren, die medebepalend zijn voor het resultaat, maar door de bouwheer niet worden aangegeven geven geen aanleiding- noch rechtstreeks of onrechtstreeks-tot aansprakelijkheid van EL-VEKO BV.
EL-VEKO BV is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de bouwheer of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de bouwheer verantwoordelijk is, dan dient de bouwheer de daaruit voor EL-VEKO BV voortvloeiende schade en kosten te vergoeden.
EL-VEKO BV is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen over constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de bouwheer een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.
In zover ons enige aansprakelijkheid wordt weerhouden blijft deze in ieder geval beperkt tot, naar onze keuze, de reparatie van het gebrek of de vervanging van het door ons geleverde en beperkt zich enkel tot de levering zonder dat wij gehouden zijn tussen te komen in de kosten van verwijdering, plaatsing of verwerking.
Alle geleverde materialen blijven eigendom van EL-VEKO BV tot op het ogenblik van de volledige betaling. De bouwheer staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en de vervreemding van deze goederen en ook voor het materiaal dat zich op de werf bevindt. De bouwheer neemt voor dit alles een goede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in zijn voordeel.
Op de verwerkte materialen en producten gelden de garanties van de fabrikant/leverancier. De garanties van EL-VEKO BV dragen op dat punt niet verder dan die van de fabrikant/leverancier in kwestie.
EL-VEKO BV biedt geen garantie met betrekking tot de producten of materialen aangekocht door de bouwheer en is niet verantwoordelijk voor gebreken bij de verwerking ervan. Als deze gebreken worden vastgesteld tijdens de plaatsing of uitvoering kan onze werken komen deze extra kosten voor de rekening van de klant.

Aanvaarding werk
De toe-eigening van het gebouw en/of de uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en/of werken en de aanvaarding ervan in haar totaliteit. Als er binnen de acht dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt, wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
In de gevallen dat de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek spelen, geldt de voorlopige oplevering als startdatum voor de waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel.
Betaling van de eindfactuur geldt als definitieve aanvaarding van de uitgevoerde werken en/ of geleverde prestaties.

Ontbinden van de aanneming
Als de bouwheer artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek zou inroepen, wordt de post van al wat EL-VEKO BV bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 30% van de afgezegde werken.
De werken die al uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken alsook de gemaakte kosten, moeten uiteraard integraal vergoed worden.

VARIA
Foto’s en beelden van realisaties kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zoals publicatie op website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is dient de bouwheer dit schriftelijk te melden.

GDPR
EL-VEKO BV verwerkt de persoonsgegevens van zijn bouwheer en op basis van de contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde offerte en/of een bestelling. In geen geval worden deze gegevens gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Op vraag van de bouwheer kunnen deze gegevens opgevraagd, verbeterd en/of gewist worden. Gaat u als bouwheer niet akkoord met de manier waarop EL-VEKO BV uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Bevoegdheid
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de ondernemingsrechtbank te Gent of het vredegerecht van Lokeren.